Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

SP2 Barcin

Wybory patrona
Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie.Jan Brzechwa15 lutego 2010r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie przyjęła wniosek o rozpoczęciu procedury nadania imienia szkole.
Wybór patrona szkoły przebiegał w kilku etapach.
I etap - sporządzenie list z kandydatami na patrona szkoły przez społeczności szkolne (uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi). Czas realizacji do 30 kwietnia 2010r.
Informacja o podjęciu działań z tym związanych została przekazana wszystkim zainteresowanym.
Na klasowych spotkaniach z wychowawcami rodzice przedstawili swoje propozycje, a następnie dokonywali wyboru jednego kandydata.
Podczas zajęć gddw odbywały się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły, później uczniowie w każdej klasie wybierali jedno nazwisko.
Spośród wszystkich zaproponowanych kandydatów stworzono dwie listy (jedna dla uczniów, druga dla rodziców).
Rada Pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi również stworzyli własne listy z propozycjami.
II etap - wybór kandydatów na patrona szkoły przez poszczególne grupy szkolne (uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi). Czas realizacji do 20 czerwca 2010r.
Kolejnym etapem był wybór jednego kandydata na patrona z list w poszczególnych grupach, który odbył się na przełomie maja i czerwca 2010r.
Pod koniec roku szkolnego 2009/2010 za pośrednictwem mediów (gazety, TVL) poinformowano społeczność lokalną o możliwości składania własnych propozycji kandydatów na patrona SP nr 2 w Barcinie (w ogłoszeniu podano sposób, czas i miejsce składania tych propozycji). W celu umożliwienia uczestniczenia w tej procedurze, w kilku miejscach wystawiono skrzynki (były to m.in. Biblioteka Miejska i Miejski Dom Kultury).
Zainteresowani mogli przedstawiać propozycje do końca września 2010r.
III etap - wybór patrona szkoły.
W październiku stworzono ostateczną listę kandydatów na patrona szkoły, na której znalazło się sześć nazwisk: Jan Brzechwa, Jan Paweł II, Lech Kaczyński, Maria Konopnicka, Adam Mickiewicz, Agata Mróz.
W wyniku głosowania największą liczbę głosów otrzymał Jan Brzechwa.
IV etap - poznajemy patrona szkoły.
07 grudnia 2010r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Brzechwy. O tej decyzji poinformowano uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
Kolejnym punktem procedury jest złożenie wniosku do Rady Miasta w Barcinie w celu podjęcia działań nadania imienia naszej placówce.
W drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 realizowane będzie zadanie "Poznajemy patrona szkoły" w celu przybliżenia postaci patrona.


Opracowanie: Teresa Różańska, Zofia Czyżewska, Olga Nowicka.


Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; sp2-2@wp.pl

szablony portali