Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ostatnia aktualizacja: 10-2013  

Rok szkolny 2013/2014


DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników z dnia 14 czerwca 2012 r., rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Wniosek na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - IV. - Otwórz.


Wniosek dotyczy również uczniów klas I - VI pod warunkiem, że uczeń z klas I - VI posiada orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia w związku z niepełnosprawnością. Jest to pomoc dla ucznia:
a) słabo widzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a - c.Wykaz obowiązujących podręczników w klasach I - III

Klasy I-III

Wykaz obowiązujących podręczników w klasach IV - VI


Klasy IV Klasy V Klasy VI

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska; mail: sp2-2@wp.pl

szablony portali