Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Finały WOŚP w szkole

Ostatnia aktualizacja: 09-10-2012  

Pedagog szkolny:

mgr Barbara Krause

sala nr 30


Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek8:45 - 12:50 i 13:35 - 14:50
Wtorek8:50 - 13:50
Środa8:00 - 12:45
Czwartek8:00 - 11:45 i 12:35 - 14:50
Piątek8:00 - 13:00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Środa13:45 - 14:30
Czwartek11:50 - 12:35Ostatnia aktualizacja: 17-12-2013  

Psycholog szkolny:

mgr Anna Rucińska-Niesyn

sala nr 23
kontakt tel.: 52 3532240


Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek8:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 13:00
Środa 9:50 - 15:20
Czwartek 9:30 - 16:00
Piątek 9:30 - 13:30
Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas II - III:
Wtorek 11:50 - 12:50
Środa 12:40 - 13:40
Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas IV - VI:
środa13:30 - 14:30

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności::

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

AKADEMIA SKUTECZNEGO RODZICA


Od kilku lat w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu prowadzone są w szkole spotkania wykładowo-warsztatowe dla rodziców pod nazwą Akademia Skutecznego Rodzica. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, w trakcie których rodzice otrzymują podstawowe informacje na temat przyczyn trudnych zachowań dzieci i sposobów przeciwdziałania tym zachowaniom. Przykładowa tematyka spotkań: Jak mądrze chwalić dziecko?, O potrzebie granic, zasad i konsekwencji w wychowaniu dziecka, Skuteczne i nieskuteczne metody, techniki i strategie wychowawcze, Jak zachęcić dziecko do samodzielności?, Jak zachęcić dziecko do współpracy?, Jak dobrze porozumiewać się w rodzinie? Agresja u dzieci - jak sobie z nią radzić?. Cykl obejmuje 10 spotkań trwających po 90 minut. Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują materiały zawierające praktyczne wskazówki i zalecenia wychowawcze. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Można uczestniczyć w wybranych warsztatach. Zajęcia prowadzi szkolny psycholog mgr Anna Rucińska-Niesyn. Projekt finansowany jest ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Uwaga!

Już teraz można zapisywać się do udziału w kolejnej edycji zajęć Akademii, która rozpocznie się w październiku 2014 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z psychologiem szkolnym, p. Anną Rucińską-Niesyn tel.52 353-22-40.

ULOTKA DLA RODZICÓW DZIECI MAJĄCYCH NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE


SZANOWNY RODZICU! Jeśli kariera szkolna dziecka niepokoi Cię, gdyż doświadcza ono zbyt częstych niepowodzeń w nauce, straciło motywację do pracy, nie zależy mu na otrzymaniu promocji do następnej klasy czy ukończeniu szkoły - to sygnał, że córka/syn nie radzi sobie w roli ucznia i potrzebuje pomocy.

 1. Każdy uczeń ma prawo (bezpłatnie i dobrowolnie) korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę stosownie do jego potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych.
 2. Ważnym wsparciem dla Twojego dziecka może okazać się indywidualizacja pracy z nim, dostosowywanie wymagań przez nauczycieli oraz objęcie go zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub indywidualnymi konsultacjami u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 3. Chcemy pomóc Twojemu dziecku najlepiej jak można. Dlatego prosimy: Włącz się! Dziecko potrzebuje Twojego zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi! Dlatego:
 • Zachęcaj dziecko do systematycznego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i wyrównawcze.
 • Wyznacz stały czas na naukę i kontroluj jego wykorzystanie - takie działanie wyrobi z czasem właściwe nawyki, nauczy córkę/syna odpowiedzialności i systematyczności.
 • Rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co umie, czego się uczy - okazuj zainteresowanie jego nauką i postępami, powstrzymaj się od krytyki, raczej stosuj pochwały, bo one działają znacznie lepiej. Jednak bądź konsekwentny i nie pozwól na zaniedbania obowiązków szkolnych wynikające z lenistwa, np. nieodrabianie prac domowych.
 • Dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna, nie mów, że to strata czasu, nie zwalniaj z udziału lekcji z błahych powodów.
 • Zauważaj i doceniaj wysiłki dziecka, chwal dobre zachowania - w ten sposób zachęcasz do znajdowania siły w sobie, zwiększasz jego poczucie wartości.
 • Na bieżąco kontaktuj się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi, informuj o swoich spostrzeżeniach, pytaj o wszystkie sprawy dotyczące szkolnej sytuacji dziecka i korzystaj z przekazywanych Ci wskazówek i podpowiedzi.
 • Korzystaj też z konsultacji specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie Pamiętaj, że szkolny sukces Twojego dziecka jest naszą wspólną sprawą.

(Źródło: Teczka koordynatora ds. bezpieczeństwa, aktualizacja - maj 2013r.)

Aktualności

Patron szkoły

Podręczniki na rok szk. 2012/2013

Szkoła Odkrywców Talentów

Program indywidualizacji
procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I - III

Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów

Informacje dla rodziców

Konkursy

Galeria zdjęć

Nasze sukcesy

Sport w szkole

Archiwum

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

rok szkolny 2007/2008

rok szkolny 2006/2007

rok szkolny 2005/2006

Licznik odwiedzin

Ostatnia wizyta:Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie

Wypromuj również swoją stronę

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska, Sylwia Gwizdała; mail: admin@sp2barcin.pl

szablony portali