Szkoła Podstawowa Nr 2 w Barcinie
im. Jana Brzechwy

Strona główna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szkoły

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Pracownicy szkoły

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowożenie

Świetlica

Dokumenty szkoły

Statut i Regulaminy

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


SP2 Barcin


INFORMACJE DLA RODZICÓW

DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników z dnia 14 czerwca 2012 r., rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Wniosek na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I - III. - Otwórz.


Wniosek dotyczy również uczniów klas IV - VI pod warunkiem, że uczeń z klas IV - VI posiada orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia w związku z niepełnosprawnością. Jest to pomoc dla ucznia:
a) słabo widzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a - c.


AKADEMIA SKUTECZNEGO RODZICA


Cyklicznie od września do grudnia prowadzone są w szkole spotkania wykładowo-warsztatowe dla rodziców pod nazwą Akademia Skutecznego Rodzica. Zajęcia mają formę wykładów i warsztatów, w trakcie których rodzice otrzymują podstawowe informacje na temat przyczyn trudnych zachowań dzieci i sposobów przeciwdziałania tym zachowaniom. Przykładowa tematyka spotkań: Jak mądrze chwalić dziecko?, O potrzebie dyscypliny w wychowaniu? Jak pomóc nieśmiałemu dziecku?, Jak dobrze porozumiewać się w rodzinie? Agresja u dzieci – jak sobie z nią radzić?. Cykl obejmuje 10 spotkań trwających po 75 minut. Po każdym spotkaniu rodzice otrzymują materiały zawierające praktyczne wskazówki i zalecenia wychowawcze. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Można uczestniczyć w wybranych warsztatach. Zajęcia prowadzi szkolny psycholog mgr Anna Rucińska-Niesyn. Projekt finansowany jest ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Uwaga!


Już teraz można zapisywać się do udziału w kolejnej edycji zajęć Akademii, która rozpocznie się we wrześniu 2012 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z psychologiem szkolnym, p. Anną Rucińską-Niesyn – tel.52 383-23-46.

Opracowanie i treść © Zofia Czyżewska; sp2-2@wp.pl

szablony portali