Szko³a Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy
w Barcinie

Strona g³ówna ::: Kontakt ::: Przydatne linki

Struktura szko³y

Dyrekcja

Grono Pedagogiczne

Pedagog, Psycholog

Logopeda

Biblioteka

Klasy

Rada Rodziców

Samorz±d Uczniowski

Pracownicy szko³y

Sekretariat

Opieka medyczna

Dowo¿enie

¦wietlica

Dokumenty szko³y

Raport z ewaluacji wewnêtrznej

Plan lekcji

Podrêczniki 2012/2013

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Program Wspierania Ucznia Zdolnego

Stypendia

Publikacje

Zak³adowy Fundusz ¦wiadczeñ Socjalnych

 

Odwiedź naszą nową stronę kliknij link


Baza uczniów zdolnych
Organizacja roku szkolnego 2013/2014

INFORMACJA DO RODZICÓW DZIECI OBJÊTYCH OBOWI¡ZKIEM SZKOLNYM OD 1 WRZE¦NIA 2014 ROKU
KARTA ZG£OSZENIA DZIECKA WNIOSEK O PRZYJÊCIE

W dniu 28.02.2014r. Komitet "Sztandar dla Dwójki" dzia³aj±cy przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie zorganizowa³ wieczorek taneczny "Potañcówka z Dwójk±" dla rodziców i przyjació³ SP2, podczas którego by³a prowadzona loteria fantowa, licytacja, sprzedawane by³y poduszki oraz ciep³e napoje i posi³ki. Dziêki pomocy sponsorów uda³o nam siê to wszystko zorganizowaæ. Ca³kowity dochód z tej imprezy w wysoko¶ci 1.700,00 z³ (jeden tysi±c siedemset z³otych 00/100) zasili konto Komitetu "Sztandar dla Dwójki", który zbiera pieni±dze na zakup Sztandaru dla Szko³y Podstawowej nr 2 w Barcinie. Bardzo dziêkujemy wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do uzbierania tej kwoty.

Komitet "Sztandar dla Dwójki"


Akt Za³o¿ycielski Komitetu "Sztandar dla Dwójki"

HARMONOGRAM DZIA£AÑ KOMITETU SZTANDAR DLA DWÓJKI

Cmentarz prace przy demonta¿u
W zwi±zku ze zbli¿aj±c± siê 30 rocznic± powstania naszej szko³y, zrodzi³ siê pomys³, aby z tej okazji zakupiæ sztandar. Grupa nauczycieli oraz przedstawiciele rodziców postanowili zawi±zaæ Komitet.
W sk³ad Komitetu Za³o¿ycielskiego weszli:
przewodnicz±ca: Dagmara Kasprowicz - Zakopiec
sekretarz: Renata Dziurzyñska
cz³onkowie: Agnieszka Klecha, Iwona Wi¶niewska, Anna Ziêtara, Jolanta Popielarz, Zofia Czy¿ewska, El¿bieta Wojtkowiak, El¿bieta ¯ak, Anna Parczewska, Halina Koliñska, Rafa³ Moritz.

Na spotkaniu w dniu 8 stycznia 2014 roku podjêto Uchwa³ê o powo³aniu Komitetu pod nazw± "Sztandar dla Dwójki" oraz opracowano Akt Za³o¿ycielski Komitetu.
W dniu 15 stycznia 2014 roku z³o¿ono do Burmistrza Barcina wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Miasta i Gminy Barcin w okresie od dnia otrzymania pozwolenia do 31 grudnia 2014 roku.
Pozwolenie Nr 1/20014 Burmistrza Barcina otrzymali¶my w dniu 22.01.2014 r.
Wszyscy Sympatycy i Przyjaciele Szko³y mog± dokonywaæ wp³at na ni¿ej podane konto
NR KONTA
BS BARCIN 72 8167 0008 0009 6524 3000 0010

Przez ca³y okres zbiórki bêd± rozprowadzane cegie³ki w kwotach: 2 z³, 5 z³, 10 z³, 20 z³, 50 z³, 100 z³, 1000 z³.
Bêd± one do nabycia na terenie szko³y oraz w trakcie imprez gminnych. Rozprowadzaniem cegie³ek bêd± zajmowa³y siê osoby do tego wyznaczone, opatrzone w identyfikatory.
Wszystkie cegie³ki oraz gad¿ety rozprowadzane w trakcie zbiórki bêd± opatrzone logo naszej inicjatywy.

Zachêcamy do kupna i tym samym wsparcia funduszy na tak szczytny cel.

W trakcie trwania akcji odbêdzie siê wiele imprez na terenie szko³y, podczas których równie¿ bêdziemy zbieraæ pieni±dze. Dok³adne informacje bêd± pojawia³y siê na stronie internetowej szko³y oraz na plakatach.

Aktualno¶ci

..: NEWS :..

Patron szko³y

Podrêczniki na rok szk. 2013/2014

Szko³a Odkrywców Talentów

Informacje dla rodziców

Konkursy

Galeria zdjêæ

Nasze sukcesy

Sport w szkole

Archiwum

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

rok szkolny 2007/2008

rok szkolny 2006/2007

rok szkolny 2005/2006

Dokumenty archiwalne

Ploteczki Dwójeczki

Licznik odwiedzin

Ostatnia wizyta:Szko³a Podstawowa nr 2 w Barcinie

Wypromuj równie¿ swoj± stronê

Opracowanie i tre¶æ © Zofia Czy¿ewska, Sylwia Gwizda³a; mail: admin@sp2barcin.pl

szablony portali